• Prijava u hotel od 14.00 h
 • Odjava iz hotela do 12.00 h
 • Krevetac za bebe je besplatan, a isti je potrebno rezervisati unapred.
 • Deca do 3 godine starosti borave besplatno u hotelu.
 • Deca od 3 do 7 godina starosti u zajedničkom ležaju u pratnji odrasle osobe, plaćaju samo odabrane obroke.
 • Deca od 7 do 12 godina starosti u zasebnom ležaju plaćaju 70 % od cene ležaja. Roditelj je dužan da pokaže očitanu zdravstvenu knjižicu deteta ili dokument sa JMBG-om.
 • Upotreba parkinga je besplatna za goste hotela

Uslovi I način plaćanja

 • Cene su izražene u RSD po osobi, za odabrani tip sobe sa uključenim PDV-om.
 • U cenu noćenja uračunat je doručak.
 • U cenu nije uključena boravišna taksa koja se tarifira u visini od 110,00 RSD dnevno po osobi i osiguranje od 15,00 RSD dnevno po osobi. Deca do 7 godina plaćaju samo osiguranje, lica od 7 do 15 godina starosti plaćaju osiguranje i boravišnu taksu umanjenu za 50%.
 • Plaćanje se može vršiti gotovinski, virmanski kao i karticama: Visa, Dina, Master, Maestro. Hotel zadržava pravo predautorizacije kreditnih kartica.
 • Ukoliko plaćanje vrši kompanija, potrebno je uplatiti avans u iznosu od 50% po osnovu predračuna najmanje 2 dana pre dolaska gosta.
 • Ukoliko plaćanje vrši turoperator za unapred dogovoren smeštaj turističke ili druge grupe, potrebno je uplatiti avans u visini od 50% najkasnije 14 dana pre dolaska u Hotel.
 • Plaćanje iz inostranstva može se vršiti uplatom na devizni račun Hotela (bankarski troškovi idu na teret uplatioca, u suprotnom, troškovi će biti naplaćeni na recepciji Hotela) ili kreditnom karticom (Hotel zadržava pravo predautorizacije.)
 • Svi dodatni troškovi gosta, kao što su troškovi mini bara i drugih dodatnih usluga naplaćuju se prilikom odjave iz Hotela.

Naknada štete

 • U slučaju da se potvrđena rezervacija otkaze 3 dana pre dolaska, Hotel neće zadužiti klijenta. U slučaju nepojavljivanja, otkazivanja ili bilo kakve promene rezervacije u roku kraćem od 3 dana, Hotel zadržava pravo naknade u visini iznosa jednog noćenja sa doručkom po ugovorenoj ceni smeštaja.
 • U slučaju otkaza grupne rezervacije: - Otkaz najavljene i potvrđene grupe od strane korisnika usluga mora biti dostavljen u pisanoj formi.
  • Pod grupom se podrazumeva celina od 10 ili više osoba koje organizovano borave i koriste usluge Hotela. - Potvrđena grupa je ona za koju se organizator putovanja u pisanoj formi ili uplatom avansa usaglasio sa ponuđenim uslovima i načinima plaćanja koji su sastavni deo poslovanja Hotela.
  • Rezervacija će biti otkazana bez storno troškova, ukoliko se otkaže boravak grupe minimum 14 dana pre ugovorenog datuma realizacije usluge.
  • Ukoliko se rezervacija za grupu otkaže u periodu kraćem od 14 dana a dužem od 7 dana pre početka korišćenja usluga, Hotel zadržava pravo da naplati na ime naknade štete 40% od vrednosti ugovorenog posla.
  • Ukoliko se rezervacija za grupu otkaže u periodu kraćem od 7 dana a dužem od 48 sati pre početka korišćenja usluga, Hotel zadržava pravo da naplati na ime naknade štete 50 % od vrednosti ugovorenog posla.
  • Ukoliko se rezervacija za grupu otkaže 48 sati pre zakazanog termina Hotel zadrzava pravo naplate na ime naknade štete 80% od vrednosti ugovorenog posla

Naši objekti